چت در واتساپ
شما اینجا هستید : طاها لند  -> محصولات ایستگاهی

محصولات ایستگاهی

لیست قیمت محصولات ایستگاهی

قیمت ها بر اساس تومان می باشد
دستگاه بارفیکس کمکی مدل MG-008 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه پرس سینه مدل MG-001 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه پشت بازو دیپ مدل MG-007 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه پشت پا ایستاده مدل MG-016A برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل MG-013A برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه جلو پا مدل MG-014 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه داخل پا مدل MG-018 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه زیر بغل لت مدل MG-012 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه سرشانه ماشین مدل MG-003 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه کرانچ شکم مدل MG-010 برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه نشر از جانب مدل MG-003A برند اورجینال MBH 48,900,000
دستگاه اچ مدل MZM-004 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه بارفیکس کمکی مدل MZM-008 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه پرس پا ماشین مدل MZM-015 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه پرس سینه مدل MZM-001 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه پشت بازو دیپ مدل MZM-007 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه پشت پا ایستاده مدل MZM-016A برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل MZM-013A برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه جلو بازو لاری مدل MZM-006 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه جلو پا مدل MZM-014 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه خارج پا مدل MZM-019 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه داخل پا مدل MZM-018 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه زیر بغل قایقی مدل MZM-012A برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه زیر بغل لت مدل MZM-012 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه ساق پا نشسته ماشین مدل MZM-017 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه سرشانه ماشین مدل MZM-003 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه فلای سینه مدل MZM-002A برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه فیله کمر مدل MZM-009 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه کرانچ شکم مدل MZM-010 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه مسگری مدل MZM-011 برند اورجینال MBH 42,900,000
دستگاه اچ مدل MCF-004 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه بارفیکس کمکی مدل MCF-008 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه پرس پا ماشین مدل MCF-015 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه پرس سینه مدل MCF-001 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه پشت بازو دیپ مدل MCF-007 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه پشت پا ایستاده مدل MCF-016A برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل MCF-013A برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه جلو بازو لاری مدل MCF-006 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه جلو پا مدل MCF-014 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه داخل پا مدل MCF-018 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه زیر بغل قایقی مدل MCF-012A برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه زیر بغل لت مدل MCF-012 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه سرشانه ماشین مدل MCF-003 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه فلای سینه مدل MCF-002A برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه فیله کمر مدل MCF-009 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه قفسه پروانه مدل MCF-002 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه کرانچ شکم مدل MCF-010 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه مولتی هیپ ماشین مدل MCF-016 برند اورجینال MBH 39,900,000
دستگاه اچ مدل AMS-004 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه بارفیکس کمکی مدل AMS-008 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه زیر بغل قایقی مدل AMS-012A برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه فلای سینه مدل AMS-002A برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه اچ مدل MTM-004 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه بارفیکس کمکی مدل MTM-008 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه پرس پا ماشین مدل MTM-015 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل MTM-013A برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه زیر بغل قایقی مدل MTM-012A برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه زیر بغل لت مدل MTM-012 برند اورجینال MBH 34,500,000
دستگاه شکم خلبانی مدل AMS-010A برند اورجینال MBH 32,000,000
دستگاه مسگری مدل MTM-011 برند اورجینال MBH 32,000,000
دستگاه فیله کمر مدل MCM-009 برند اورجینال MBH 12,000,000
دستگاه پرس پا ماشین مدل AMS-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پرس سینه مدل AMS-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت بازو دیپ مدل AMS-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا ایستاده مدل AMS-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا خوابیده مدل AMS-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا نشسته مدل AMS-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه جلو بازو لاری مدل AMS-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه جلو پا مدل AMS-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه داخل پا مدل AMS-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه زیر بغل لت مدل AMS-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه ساق پا نشسته ماشین مدل AMS-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه سرشانه ماشین مدل AMS-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه فیله کمر مدل AMS-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه قفسه پروانه مدل AMS-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه کرانچ شکم مدل AMS-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مسگری مدل AMS-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مولتی هیپ ماشین مدل AMS-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه نشر از جانب مدل AMS-003A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا نشسته مدل MCF-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه خارج پا مدل MCF-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه ساق پا نشسته ماشین مدل MCF-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مسگری مدل MCF-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه زیر بغل قایقی مدل MCM-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه اچ مدل MG-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پارالل بارفیکس مدل MG-008A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پرس پا ماشین مدل MG-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا نشسته مدل MG-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه جلو بازو لاری مدل MG-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه زیر بغل قایقی مدل MG-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه ساق پا نشسته ماشین مدل MG-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه فیله کمر مدل MG-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه قفسه پروانه مدل MG-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مسگری مدل MG-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مولتی هیپ ماشین مدل MG-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پرس سینه مدل MTM-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا ایستاده مدل MTM-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا نشسته مدل MTM-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه جلو بازو لاری مدل MTM-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه جلو پا مدل MTM-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه داخل پا مدل MTM-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه ساق پا نشسته ماشین مدل MTM-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه سرشانه ماشین مدل MTM-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه فلای سینه مدل MTM-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه فیله کمر مدل MTM-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه قفسه پروانه مدل MTM-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه کرانچ شکم مدل MTM-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مولتی هیپ ماشین مدل MTM-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه نشر از جانب مدل MTM-003A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا نشسته مدل MZM-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه قفسه پروانه مدل MZM-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه مولتی هیپ ماشین مدل MZM-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
ارسال سریع
ارسال سریع
تا 72 ساعت
تضمین اصالت کالا 
تضمین اصالت کالا
کالای اصل و معتبر
ضمانت بازگشت 
سفارش آسان
خرید آنلاین و حضوری
گارانتی معتبر 
گارانتی معتبر
گارانتی اصل و معتبر
خدمات پس از فروش 
خدمات پس از فروش
پاسخگویی 24 ساعته
تماس با طاها لند
تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان گلها ، توحید 5 ، پلاک 32 ، مجتمع طاها
logo-samandehi
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها لند

ما ( گروه بازرگانی ورزشی طاها ) با فعالیتی 16 ساله در صنعت ورزش، پس از واردات و پخش تجهیزات ورزشی خانگی (تردمیل و دوچرخه ) ، با توجه به نیاز روز افزون ورزشکاران و جامعه ورزش به لوازم بدنسازی با کیفیت باشگاهی، اقدام به واردات کلیه محصولات هوازی و بدنسازی کردیم و  نماینده انحصاری برندهای معتبر mbh و PowerMax و Seg هستیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی ورزشی طاها می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح